Inventuurid Prindi

 Projekt
Lepingupartner

Kestus


 • Kuiva kasvukoha kaitsealuste taimede inventuur, II etapp

 • Keskkonnaamet

  2018

 • Võtmeheinte leiukohtade inventuur ja seisundi eksperthinnang

 • Keskkonnaamet

  2018

 • Pehme koeratubaka elupaikade inventuur

 • Keskkonnaamet

  2017-2018

 • Kuiva kasvukoha kaitsealuste taimede inventuur, I etapp

 • Keskkonnaamet

  2017

 • Alam-Pedja kaitsealuste taimeliikide inventuur

 • Keskkonnaamet

  2017

 • Uue soontaimede levikuatlase II etapp

 • KIK

  2016-2018

 • Uue soontaimede levikuatlase välitööd

 • KIK

  2015-2016

 • Poollooduslike koosluste hoolduseks vajaliku taristu kaardistamine

 • Keskkonnaministeerium

  2014-2015

 • Ekspeditsioon Võru- ja Raplamaale väljaspool kaitsealasid asuvate plk-de kaardistamiseks, uue taimeatlase andmete kogumine

 • vabatahtlikud PKÜ liikmed

  2014

 • Saaremaa robirohu ja püst-linalehiku inventuur kaitse tegevuskavade täitmiseks

 • Keskkonnaamet

  2013

 • Marimetsa MKA, Marimetsa-Õmma HA, Läänemaa suursoo MKA kaitsealuste taimeliikide inventuur

 • Keskkonnaamet

  2012

 • Poollooduslike koosluste valikalade inventuur; toetusõiguslikkuse hindamine

 • Keskkonnaamet

  2012,2013,2014,2015

 • Elupaikade inventuurid kaitsekorralduskavade koostamise raames (Kesse, Kõnnumaa, Koorunõmme, Nurtujõe, Paope, Rannaniidi, Sarve, Taarikõnnu, Teesu, Võhma)

 • Keskkonnaamet

  2012

 • Rannaniitude riiklik seire

 • Keskkonnaamet

  2012-2014

 • Aru- ja puisniitude riiklik seire

 • Keskkonnaamet, Looduskaitsekeskus

  2000-2014

 • Luhaniitude riiklik seire
 • Keskkonnaamet, Looduskaitsekeskus

  2008-2014

 • Tartumaa 8 valla kaitsealuste taimeliikide inventuur

 • Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet

  2008-2010

 • Lahemaa rahvuspargi poollooduslike koosluste inventuur ja hooldamissoovituste andmine

 • Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet

  2008-2011

 • Poollooduslike koosluste valikalade inventuur ja hooldamissoovituste andmine

 • Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet

  2008-2010

 • Loo kavandatava looduskaitseala inventuur

 • Keskkonnaamet

  2011

 • Rabivere maastikukaitseala poollooduslike koosluste inventuur

 • Keskkonnaamet

  2010

 • Mõdriku-Roela maastikukaitseala haruldaste soontaimeliikide inventuur

 • Keskkonnaamet

  2010

 • Natura varialade ning Laidevahe ja Kasti hoiualade inventuur Saaremaal

 • Keskkonnaamet (KIK)

  2009

 • Neeruti ja Selja maastikukaitseala kaitstavate taimeliikide inventuur

 • Keskkonnaamet (KIK)

  2009

 • Kihnu poollooduslike koosluste inventuur

 • Keskkonnaamet (KIK)

  2009

 • Luhasoo hoiuala kaitstavate taimede inventuur

 • Keskkonnaamet (KIK)

  2009

 • Kõrvemaa maastikukaitseala poollooduslike koosluste inventuur

 • Keskkonnaamet (KIK)

  2009

 • Pehme koeratubaka kaardistamine Tartu ümbruses

 • Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium (KIK)

  2008

 • Põllumajandusliku keskkonnatoetuse taimeseire

 • Põllumajandusuuringute keskus ja PRIA

  2008

 • Tartumaa Raadi kaitsealuste taimeliikide inventuur ja ettepaneku koostamine hoiuala moodustamiseks

 • Looduskaitsekeskus

  2008

 • Pärnu- ja Lääne-Virumaa pärisaruniitude ja soostunud niitude inventuur

 • Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium (Phare), KIK

  2006

 • Virgiinia võtmeheina olemasolevate ja potentsiaalsete leiukohtade seire

 • Nigula looduskaitseala, KIK

  2005

 • Mohni saare pärandkoosluste inventuur ning ettepanekud hooldamiseks

 • Lahemaa rahvuspark, KIK

  2005

 • Poollooduslike koosluste ja kaitsealuste taimeliikide inventuur Matsalu rahvuspargis ja Alam-Pedja looduskaitsealal

 • Matsalu rahvuspark, Alam-Pedja looduskaitseala, KIK

  2005

 • Sammalde ja samblike inventuur Padina puisniidul

 • Jõgevamaa KKT, KIK

  2004

 • Pärisaruniitude riiklik seire

 • EPMÜ KKI

  2004

 • Haruldaste taimeliikide riiklik seire

 • EPMÜ KKI

  2004

 • Rakvere tammiku sammalde inventuur

 • Lääne-Virumaa KKT, KIK

  2004

 • Niitude korduvseire ning uute seiretransektide rajamine Karula rahvuspargis

 • Karula rahvuspark

  2004

 • Vilsandi rahvuspargi rannaniitude inventuur ning taastamisettepanekute tegemine

 • Vilsandi rahvuspark, KIK

  2004

 • Niiduinventuurid loodushoiutoetuste maksmiseks Saare-, Rapla-, Järva-,Hiiu-, Harju-, Pärnu-, Põlva-, Võru-, Ida-ja Lääne-Viru maakondades

 • KKM ja maakondade KKT-d

  2003

 • Natura 2000 elupaikade andmebaasi täiendamine, piiride korrigeerimine ja nõustamine

 • Saaremaa KKT, KKM

  2003

 • Kaitsealuste taimeliikide leiukohtade inventeerimine Noarootsi, Taebla, Nõva, Risti ja Oru valdades

 • Läänemaa KKT

  2003

 • Maastike ja looduse mitmekesisuse seire programmi raames rannaniitude, aruniitude ja ohustatud soontaimeliikide seire

 • EPMÜ KKI

  2003

 • Loode tammiku üldinventuur ja hooldusmeetmete planeerimine

 • Saaremaa KKT, KIK

  2003

 • Pärandkoosluste inventuur Vilsandi RP sihtkaitsevööndis

 • Vilsandi RP

  2003

 • Niiduinventuurid Hiiumaal Natura 2000 elupaigatüüpide määratlemiseks

 • KKM

  2003

 • Hariliku kobarpea kaitsekorralduskavast lähtuvad inventuurid Tartumaal

 • Tartumaa KKT, KIK

  2003

 • Pärandkoosluste andmebaasi parandamine

 • PRIA

  2003

 • Tartumaa II ja III kategooria kaitstavate taimeliikide leiuandmete kontroll ja täiendamine

 • Tartumaa Keskkonnateenistus

  2002

 • Pärandkoosluste andmebaasi Järvamaa osa täiendamine ja parandamine

 • Järvamaa Keskkonnateenistus

  2002

 • Perspektiivsete Natura alade inventeerimine

 • Keskkonnaministeerium, Hiiumaa Keskkonnateenistus, Matsalu LKA, Karula RP

  2001, 2002

 • Maahooldustoetust taotlenud rohumaade inventuur

 • Keskkonnaministeerium, Maakondlikud Keskkonnateenistused, Karula RP

  2001-2003

 • Aru-ja puisniitude seire

 • EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut

  2001, 2002

 • II kategooria kaitsealuste taimeliikide leiuandmete täpsustamine Tartumaal

 • Keskkonnaministeerium

  2001

 • Rohumaade inventuur Natura Lääne- ja Raplamaa pilootprojekti raames

 • Matsalu LK

  2000, 2001

 • Eesti niitude andmebaasi koostamine

 • Keskkonnaministeerium

  2000

 • Eesti puis-, ranna-, lammi- ja looniitude inventeerimine

 • Eestimaa Looduse Fond

  1999, 2001

 • Läänemaa pärandkoosluste inventeerimine

 • Edela-Soome Keskkonnakeskus

  1999, 2000

 • Pärandkoosluste hooldajate küsitlus ja andmebaasi moodustamine

 • REC Estonia

  1998, 1999

 • Kuressaare puhkeala staadionitaguse rohumaa botaaniline uuring

 • Kuressaare Linnavalitsus

  1999

 • Pärnu ranna-ala taimestiku kirjeldus

 • Pärnu Linnavalitsuse linnaplaneerimisamet

  1998